ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

Про надання інформаційно-консультаційних послуг, замовлених на сайті https://socialgenetics.com.ua/

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця Мельничука Віталія Валерійовича, ІПН 3350214570 (надалі – "Виконавець"), усім фізичним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті https://socialgenetics.com.ua/, https://proftest.com.ua/ і містить всі істотні умови договору про надання інформаційно консультаційних послуг.

Вчинення будь-якою особою (надалі – "Замовник") дій по замовленню інформаційно консультаційних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://socialgenetics.com.ua/,https://proftest.com.ua/ свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти.

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Замовником платежу в рахунок оплати замовленої послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

Виконавець та Замовник, які разом іменуються "Сторони", а кожен окремо "Сторона", уклали цей публічний договір-оферту (надалі – "Договір") про наступне:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. Відповідно до цього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику комплексний інформаційно-консультаційний продукт (надалі – "Послуги"), а Замовник зобов'язується його прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Детальна інформація про Послуги розміщується на офіційному веб-сайті: https://socialgenetics.com.ua/,https://proftest.com.ua/ (надалі – "Веб-сайт"). Послуги та інформація, розміщена на Веб-сайті, можуть відрізнятися.2. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ2.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання Послуг, Замовник має право на власний розсуд обрати будь-які Інформаційно-консультаційні послуги, розміщені на Веб-сайті, за визначеною на Веб-сайті вартістю за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб-сайті.

2.2. Вартість Послуг може бути збільшена у випадках: зміни строків Послуг; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різкої зміни курсу національних валют; якщо таке збільшення сталося не з вини Виконавця, про що останній зобов'язаний повідомити Замовника.

2.3. Замовлення обраних Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Виконавця або через відкритий web-інтерфейс Foondy на Веб-сайті.

2.4. В процесі підтвердження обраного замовлення Замовник вказує наступні особисті: прізвище, ім'я, мобільний телефон та адреса електронної пошти.

2.5. Замовник підтверджує достовірність особистих даних, наданих Виконавцю і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

2.6. Послуги Виконавця надаються в повному обсязі, за умови повної оплати Замовником відповідних Послуг

2.7. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ3.1. Виконавець зобов'язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.

3.2. Через Веб-сайт та повідомлення надавати Замовнику усю необхідну інформацію щодо Послуг;

3.3. Підтвердити оплату Послуг безготівковим способом шляхом направлення на електронну адресу Замовника листа-повідомлення та/або повідомлення Замовника за телефоном, вказаним останнім при оформленні замовлення;

3.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, не повертає сплачену вартість Інформаційно-консультаційних послуг й компенсацію за моральну шкоду, спричинену внаслідок:

- несвоєчасної, неповної чи неправильної оплати послуг;

- помилкових відомостей (неправдивої інформації), зазначеної Замовником при оформленні замовлення;

- невідповідності наданих послуг необґрунтованим очікуванням Замовника і їх суб'єктивній оцінці;

- невикористання Замовником послуг з власної ініціативи чи вини.

3.5. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщенні на сайті.

3.6. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови, терміни надання Послуг у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА4.1. Замовник має право отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах виконання даного договору.

4.2. Замовник має право особисто прийняти участь в заняттях, а також відповідно створених групах і чатах.

4.3. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.

4.4. Усі права на веб-сайт та інформаційні матеріали належать Виконавцеві. Права інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Отримані Змовником в результаті надання послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частини підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов'язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати матеріали для будь-яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право у будь-який час відмовитися від надання матеріалів.

4.5. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право: а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника; б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти еmail і SMS; в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем; г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

4.6. Замовник зобов'язується оплачувати послуги Виконавця в строки та відповідно до умов, визначених в даному Договорі;

4.7. У випадку, якщо якість послуг з будь-яких причин для Замовника є неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 7 (семи) календарних днів з дня оплати, звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплачених коштів.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за: - неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві; - порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг; - втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця; - які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

5.3. Замовник несе відповідальність за: - використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; - використання матеріалів, які розміщенні на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам; - порушення умов використання послуг; - порушення умов платежу; - втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

5.4. Обмеження відповідальності Виконавця: - сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги; - в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов'язань.

5.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:

- Замовник може бути усунений від участі, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);

- Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;

- Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ6.1. Цей Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки "ОПЛАТИТИ", біля якої вказано "Реєструючись, я погоджуюся з умовами Договору", та сплати (повної або часткової) вартості послуг, що замовляються на веб-сайті Виконавця. Після виконання Замовником названих двох умов даний Договір вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Замовником та Виконавцем.

6.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов'язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.7. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ7.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Спори з виконання цього договору, що виникли з ініціативи Замовника, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Виконавця. Термін відповіді на претензію 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії Виконавцем.8. ІНШІ УМОВИ8.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

8.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

8.3. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.

8.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

8.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

8.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Мельничук Віталій Валерійович
ЄДРПОУ 3350214570
IBAN UA763220010000026008310030046
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001
ЄДРПОУ Банку 21133352

Made on
Tilda